PLANS DE PREVENCIÓ PENAL

LA CULTURA DE L’ESTAR “PENDENT” FARÀ QUE TOT EL SEU EQUIP GESTIONI EFICIENTMENT ELS RISCOS PENALS

Inverteixi céntims amb els justos recursos humans i materials per implementar en un programa de prevenció penal que l’exoneri i/o atenui la responsabilitat penal de la seva empresa.

L’ IMPLEMENTACIO DEL PLA DE PREVENCIO PENAL PROTEGIRÀ I DEFENSARÀ ELS INTERESOS DEL SOCIS, MEMBRES DEL ORGA DE GOVERN, DIRECTIUS I TREBALLADORS

Al implementar el Plà de Prevenció Penal, la cultura de cumpliment en tota l’empresa, s’exten com una bassa d’oli a tots els departaments de l’empresa, i “la cultura del bon fer“ de tot l’equip tindra progresivament repercusions positives en els clients, proveidors, bancs i a potencials mercats.

Es tracta d’un programa de gestió interna realitzat per tal d’assegurar que les accions i desicions empresarials , comercials, financieres tinguin uns procediments i facin que qualsevol acció de l’equip de l’empresa s’ajusti a les normes jurídiques sectorials de la seva activitat, a la legislació aplicable en general, i el Codi Penal.

 

Cada empresa és un mon: l’hi fem un “taylor made”

El Pla de Prevenció Penal es un “ Taylor made “ per a cada empresa, ja que cap es igual. Tant la FISCALÍA com els TRIBUNALS no demanen el mateix Pla de Prevenció Penal per una gran companyia com per una de mitjana, petita o micro empresa, ja que ha de ser proporcionat al seu nombre d’empleats, tipus d’activitat, estructura d’organització, facturació; en definitiva, les seves característiques pròpies i la seva mida.

MOLT PETITA EMPRESA

A GPS Compliance Penal hem creat un Pla de Prevenció de Delictes Bàsic per a aquestes empreses, tant aquelles que operen en un espai físic com les que projecten la seva acció empresarial a internet, per a que puguin demostrar l’eficacia e idoneitat respecte d’allò que exigeix el codi penal, tinguent sempre present la coherència que implica les menors exigències que aquestes petites empreses tenen també desde el punt de vista contable, mercantil i fiscal.

PETITA EMPRESA

La seva empresa no es trova exempta de responsabilitat penal, de manera que hauría d’organitzar-se per implementar una gestió basada en comportaments preventius; mapa de riscos penals, formació i maneteniment del Plà de Prevenció Penal de la seva empresa, en tots els seus ámbits i d’una manera especial tinguent present l’ús que fa de les noves tecnologíes.

MITJANA EMPRESA

GPS Compliance ha creat un sistema de control que realitza una avaluació contínua dels riscos en l’empresa i ofereix solucions específiques en funció de la seva organització i presència Online. Conseguirem, amb el seu equip, transformar l’aparent càrrega exigida indirectament en el Códi Penal, en una oportunitat per detectar errors, corretgil-se, millorar els procediments existents per tal que el Pla de Prevenció Penal sigui una oportunitat per fidelitzar clients, millorar l’ orgaització a través de la prevenció i així poder entrar amb éxit en nous mercats

GRAN EMPRESA

GRC – Governance, Risk & Compliance per a grans empreses

La nostra proposta ofereix el disseny i implantació del SGCP “Sistema de Gestió de Compliance Penal” que després de la confecció del mapa de riscos, i tenint en compte la normativa sectorial i global, poder escalar a sistemes més complets en funció de les necessitats trobades, en funció de l’operativa a internet, xarxes socials, i territori nacional i internacional.

COM EL FEM; EL SEU PLA DE PREVENCIO PENAL EN 4 FASES

DISSENY DEL SITEMA DE GESTIO DE COMPLIANCE PENAL (SGCP)

SERVEI DE CONSULTORÍA

FASE 1- DIAGNOSTIC

 • Treball de camp:
 • -Coneixement del context intern i extern de l’organització.

 • Identificació i descripció de les activitats de l’empresa.
 • Identificació i evaluació dels controls que ja tingui l’empresa.
 • Anàlisis dels riscos

FASE 2-DISSENY DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE CUMPLIMENT

 • Classificació del risc en funció de la vulnerabilitat.
 • Mapa de riscos.
 • Execució del sistema amb la diligència deguda.
 • Mesures de control.
 • Plans d’acció.
 • Codi ètic.

SERVEIS ADICIONALS

FASE 3- IMPLEMENTACIÓ

 • Assessoria en la implementació del pla d’acció.
 • Manera de comunicar el Pla de prevenció Penal i fer efectius els plans d’acció en l’empresa.
 • Formació dels directius i personal per garantir la màxima eficàcia del sistema.
 • Posta en marxa el canal de denúncies.
 • Redacció d’un Codi de conducte/ètic.

FASE 4- MANTENIMENT

 • Seguiment i reevaluació del plà d’acció.
 • Assistència i assessorament a l’organització.
 • Gestió del canal de denúncies.
 • Actualització del Mapa de Riscos.
 • Obtenció de la certificació.
 • Realització d’una auditoria interna.

OBJECTIU

1° FASE: Després de l’estudi en profunditat de tota la documentació i els procediments aportats pel CLIENT i la realització de les entrevistes amb els interlocutors de les diferents àrees i departaments, s’identificaran els tipus delictius que podrien cometre en el si de l’empresa tenint en compte l’objecte social, línies de negoci, activitats o serveis prestats i qualsevol altre aspecte rellevant

3° FASE: En definitiva, consisteix a planificar, coordinar i implementar les accions que s’han estimat necessàries per a la millora dels processos de control, i que han d’afavorir la millora contínua del propi SGCP de l’organització. D’aquesta manera, l’empresa procedeix a implementar el SGCP amb el nostre acompanyament, assessorament, per poder gestionar els riscos tal com recomana la UNE 19601.
Entre altres coses, cal dur a terme;

 • Un programa de formació per a tots els implicats, detallant les accions, destinataris i les seves diferents modalitats, presencial i on-line.
 • La definició de canals de comunicació i instruments de divulgació i difusió en matèria de Compliance per sensibilitzar tota l’organització.
 • La creació d’un Canal de Denúncies, per donar l’oportunitat d’informar de possibles riscos i incompliments, establint els requisits i procediments de la seva gestió.

2° FASE: Sobre la base dels resultats obtinguts de l’Informe d’Anàlisi de Riscos, s’elaborarà el Pla d’Acció. L’objectiu del mateix és que el CLIENT pugui desenvolupar i implementar els procediments i controls que s’hagin revelat com a necessaris per millorar la seva SGCP i donar resposta a les situacions de risc i possibles amenaces davant les quals no existeixen controls, o, si n’hi ha, són considerats insuficients.
Per tant, el Pla d’Acció de plantejar una sèrie d’accions que ajudin a gestionar els riscos identificats d’una empresa

4° FASE: Es proposa realitzar una reavaluació anual de l’Anàlisi de Riscos de comissió de conductes delictives, als quals es fa referència en l’Informe d’Anàlisi de Riscos.

Referent a això, es tindran en compte les següents circumstàncies:

 • Canvis en l’estructura de control o en les activitats desenvolpades pel CLIENT.
 • Modificacions legals o jurisprudencials.
 • Materialització d’incompliments del sistema de gestió i tractament del risc.

S’elaborarà un informe d’Anàlisi de Riscos amb les noves conclusions. En el cas que s’hagin detectat deficiències o bretxes de seguretat que requereixin noves accions a implementar, s’elaborarà el corresponent Pla d’Acció

EL COST ECONOMIC D’UN PLA DE PREVENCIO PENAL, NI ES PERD NI ES DESTRUEIX,
NOMÉS ES TRANSFORMA EN BENEFICIS EMPRESARIALS

EVITA RESPONSABILITAT PENAL

Haurà de servir com eximent i/o atenuant davant de qualsevol possible procediment penal contra la persona jurídica.

CULTURA DE CUMPLIMENT

Farà que es trovin punts de millora, detectant a temps errors o vicis de comportament en l’acció de l’empresa i per tant augmentar el rendiment laboral i econòmic.

MILLORA DE LA SEGURETAT

Ens permet detectar fraus, l’ utilització indeguda dels mitjans de l’empresa, i actituds impròpies en els comandaments intermedis, empleats i proveïdors, mitjançant eines com el canal de denúncies.

OPORTUNITAT DE MERCAT

Comporta un augment de vendes i per altre part guanyarà fortalesa davant els clients actuals i futurs, ja que permetrà accedir a porductes i contratacions amb millors condicions i preus dels proveïdors.

FOMENTA TREBALL EN EQUIP

Involucra a tota l’organització en la consecució d’un comportament ètic que es reflectirà en la percepció que de l’empresa té la societat i particularment els nostres clients i proveïdors.

TRANSPARÈNCIA

Promou pràctiques lícites, transparents i ètiques que favoreixen l’imatge interna i externa de la companyia.

Tots aquets aspectes repercutirán en la millora de la seguretat jurídica i la qualitat en el treball

EL FACI AMB NOSALTRES… PERQUE

la seva empresa quedarà exempta i/o atenuarà la responsabilitat,si l’òrgan d’administració ha adoptat i executat amb eficàcia abans de la comissió del delicte, models d’organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control idònies, es a dir, posar barreras per prevenir delictes.