ASSESORAMENT A LA FUNCIÓ DE COMPLIANCE

Oferim la nostra experiència i suport a la Funció de Compliance en les funcions que l’Òrgan corresponent hagi assumit i, en concret:

  • Participar com a suport de la Funció de Compliance en la investigació de les denúncies que es rebin al Canal Ètic de referència i que li siguin remeses per la seva resolució.
  • Participar en la fase de Millora Contínua, assessorant la Funció de Compliance en l’avaluació de l’acompliment i l’eficàcia del sistema de gestió implantat.
  • Participar en les reunions a què sigui convocat per la Funció de Compliance.
  • Prestar al Client serveis de resolució de consultes relacionades amb el sistema de gestió de prevenció i detecció del delicte implantat.

Per a això, ofereix al Client una Borsa d’hores quantificada en 30 hores a l’any. Es facturaran un mínim de 15 hores de serveis anuals, i en el cas que el Client sobrepassi el nombre d’hores estipulada, es facturarà de forma independent l’excés.