PREVISIÓ DE RESPONSABILITATS AMB POLISSES D’ASSEGURANCES

Perquè els administradors i directius d’una petita, mitjana o gran empresa estan exposats als mateixos riscos que els de qualsevol multinacional, a causa del fet que el règim de responsabilitat que se’ls aplica és el mateix, l’objectiu principal de l’assegurança d’Administradors i directius és salvaguardar el patrimoni personal de l’Administrador i Directiu, fent front, entre altres, a despeses de defensa, finançament i indemnitzacions.

L’empresa pot oferir i acordar respecte dels seus consellers, admin, apoderats, directius… com buscar la manera que quedin cobertes les seves responsabilitats com a conseqüència de la seva gestió.
GPS Compliance busca revisar les pòlisses que estiguin concertades, per tal que estiguin actualitzades i d’aquesta manera no es posin en joc patrimonis personals.

Perquè tant l’administrador, conseller, directius etc poden resultar responsables solidàriament junt amb els altres membres de l’empresa, fins i tot, per decisions en les quals no ha intervingut i evitar que les seves propietats, estalvis, inversions, fins i tot la seva carrera professional i imatge, es puguin veure amenaçades per una reclamació.

Actualment qualsevol tercer pot reclamar si creu que alguns dels membres de l’empresa han actuat sense la deguda diligència,… i, encara que la demanda fos infundada, hauria de fer front a les seves despeses en defensa.

L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT PER A ADMINISTRADORS I CONSELLERS

La responsabilitat personal dels administradors i directius, s’ha vist incrementada per un entorn legal molt més exigent, després de la crisi global, com per una major regulació i fiscalització, que fan que les reclamacions contra administradors, a Espanya, es troben en un punt record, implicant a empreses de tots els perfils.

Qualsevol tipus de societat, des Pimes locals, entitats sense ànim de lucre, i qualsevol altre tipus d’organització empresarial, (micro, petita, mitjana i gran empresa) qualsevol que sigui la seva forma jurídica, es pot veure exposada a una reclamació derivada d’un error o negligència en la gestió, incompliment de deures, manca de diligència o de supervisió, declaracions errònies o inexactes, qualsevol negligència, error o omissió en la gestió de la societat entre altres qüestions poden suposar uns costos de defensa impactants i inassumibles per l’administrador o per al directiu, fins i tot allargar anys el procés, la qual cosa fa cada vegada més necessària la contractació d’una pòlissa d’Administradors i Directius, amb un cost molt assequible que li ofereixi cobertura completa i adequada a les necessitats i sobretot, que protegeixi el seu patrimoni personal i familiar, fins i tot que respongui als costos de defensa de forma anticipada.

Per què és necessari comptar amb una assegurança d’Administradors i Directius?

  • Perquè els Administradors i Directius són legalment responsables tant d’errors com d’omissions en la gestió de la societat.
  • Perquè les conseqüències de les reclamacions-despeses de defensa o indemnització, poden ser molt costoses i, per evitar en risc el seu patrimoni per sonal, tot administrador hauria d’estar protegit per una pòlissa de Responsabilitat d’Administradors i Directius.
  • Perquè aquesta responsabilitat l’assumeixen de forma personal (amb el seu propi patrimoni), solidària i il·limitada.
  • Perquè igualment pot patir altres danys econòmics o a la seva reputació i precisar d’un assessorament especialitzat.