SERVEI D’ AUDITORIA

L’article 31 bis, apartat 5, del Codi Penal estableix que els Models d’Organització i Gestió hauran de complir una sèrie de requisits amb l’objecte que la persona jurídica pugui quedar exempta de responsabilitat si compleix les condicions establertes en el citat article 31 bis .

Un dels requisits serà la realització d ‘ “una verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les disposicions, o quan es produeixin canvis en l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els facin necessaris “.

Amb l’objectiu que l’Organització compleixi aquests requisits i condicions marcats pel Codi Penal, GPS Compliance Penal ofereix al CLIENT la realització d’una auditoria anual. Aquesta Auditoria estaria dirigida a revisar que el Model d’Organització i Gestió compleix amb els requisits propis de l’Organització i si s’implementa i manté eficaçment.

En realitzar una auditoria externa, l’Organització realitzarà una verificació objectiva i imparcial de la seva Model d’Organització i Gestió. Així mateix, mitjançant el corresponent Informe d’Auditoria que s’emeti, es conservarà l’evidència documentada que entre les mesures establertes per prevenir i detectar el delicte s’ha inclòs la supervisió i avaluació periòdica del Model.